CRI Office Hour : Monday - Friday, 09.00 - 17.00

+66 2553 8555

+66 2553 8527

Display
พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา

            “โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา” ได้ก่อกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2531 สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ยังความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม การเกษตร และประมงในพื้นที่ภาคใต้เป็นจำนวนมาก จากความเสียหายในครั้งนั้น ประเมินค่าได้ถึง 9 พันล้านบาท ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงได้ริเริ่มดำเนินโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และ

ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินโครงการอย่างครบวงจรได้กระทำในรูปแบบของการจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่ การจัดสรรอาชีพทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดให้มีการสาธารณสุข การศึกษา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

โครงการทับทิมสยาม

             “โครงการทับทิมสยาม” เป็นโครงการอนุรักษ์ และบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจร ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านตามแนวจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากโครงการจุฬาภรณ์พัฒนาด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ของศูนย์อพยพชาวกัมพูชาในอดีต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพ จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปลูกฝังความเข้าใจ และจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ จัดการให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างพอเหมาะและสมดุล อีกทั้งดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

              สำหรับโครงการทับทิมสยาม มีทั้งสิ้น 8 โครงการ ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดของภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ดำเนินงาน

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา เขตพื้นที่ภาคใต้


  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 หมู่ 9 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 หมู่ 6 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 หมู่ 1 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5 หมู่ 9 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6 หมู่ – ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 หมู่ 6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 8 หมู่ – ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่ 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 หมู่ 8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 หมู่ 7 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
  • หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ 13 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

โครงการทับทิมสยาม เขตพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 01 หมู่ 7 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 02 หมู่ 13 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 หมู่ 9 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ 10 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 หมู่ 13 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ 15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
  • หมู่บ้านทับทิมสยาม 08 หมู่ – ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

            นอกจากนั้น สำนักกิจกรรมพิเศษได้ดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ และเป็นต้นแบบของการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้งเป็นโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา และขยายไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ดังนี้


  1. โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
  2. โครงการรวบรวมพันธุกรรมพืชสมุนไพร หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
  3. โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
  4. โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
  5. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  6. โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ณ พื้นที่โครงการชุมชนบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  7. โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  8. โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  9. โครงการเซรามิก หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
  10. โครงการพัฒนาและรวบรวมพันธุกรรมไม้หอมเพื่อการวิจัย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  11. โครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติตามพระดำรัสรับสั่ง
Report broken file
File Broken

profile

We use cookies to improve performance. and good experience using your website. You can study details at Cookies policy and can manage your own privacy by clicking on Settings

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by turning them on/off. Cookies of each category are available on request, except essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary
  Always Active

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Save