CRI Office Hour : Monday - Friday, 09.00 - 17.00

+66 2553 8555

+66 2553 8527

Display

มูลนิธิจุฬาภรณ์

“ช่วยเหลือ...เพื่อปวงประชา”

ประวัติความเป็นมา

          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของเหล่าราษฎรอันเกิด จากการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงปัญหาการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ที่ยังขาดการสนับสนุนที่ดี จึงทรงก่อตั้ง“กองทุนจุฬาภรณ์” ในขั้นต้น เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการ ศึกษา การวิจัยการดำเนินงานทางการแพทย์และ

การสาธารณสุข และต่อมาได้พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์จํานวน 1 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เพื่อ ดําเนินงานสนองพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะนําความก้าวหน้าและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยมีการดําเนินงานดังนี้

 • จัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทย
 • จัดตั้งสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์
 • ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ให้ทุนการศึกษาและการวิจัยในสาขาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
  วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการพยาบาล
 • ให้ทุนส่งเสริมแก่อาจารย์ สาขาแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการพยาบาล
 • จัดหาและมอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการพยาบาล ให้แก่สถาบันที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหาและมอบอวัยวะเทียมให้แก่ผู้ยากไร้ที่มีความจำเป็น

ตราสัญลักษณ์

ผังโครงสร้างองค์กร

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์

รายพระนาม/รายนาม ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกรรมการ
ดร.เชาวน์  ณ ศีลวันต์ รองประธานกรรมการ
คุณหญิงทองทิพ  รัตนะรัต กรรมการ
คุณหญิงจรัสศรี  ทีปิรัช กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส  รุจิรวัฒน์ กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา  เตชะสกุล กรรมการ
ดร.ฐากูร  พานิช กรรมการ
พลเอก ชาญ  บุญประเสริฐ กรรมการ
นายดำรง  รัตนพานิช กรรมการ
นายอนุรักษ์  ธนานันท์ กรรมการ
นายบัญชา  เตชะสกุล กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ  เอื้อวรากุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฎฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ กรรมการ
นางสาวสุพรทิพย์  ช่วงรังษี กรรมการ
ร้อยโท ชวัช  อรรถยุกติ กรรมการและเลขาธิการ
คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
นายทวีพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเหรัญญิก

กิจกรรมมูลนิธิจุฬาภรณ์

รักษาผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์

บำบัดทุกข์และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือเป็นโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง และมอบเงินพระราชทานสำหรับช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในระหว่างรับการรักษา

มอบโอกาสทางการศึกษา

สร้างอนาคตให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาเอก ตลอดจนทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

บรรเทาความเดือดร้อนสาธารณภัยทั่วประเทศ

มอบสิ่งของยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆรวมถึงภัย จากการคุกคามของโรคระบาดรุนแรง เช่น โควิด-19

มอบเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

จัดหาเวชภัณฑ์สําหรับหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นและทันสมัยในการรักษาแก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ เช่น 

เครื่องดมยาสลบเครื่องควบคุมการให้สารละลายและเลือดอัตโนมัติ

สงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

ให้ความดูแลและช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ทรงรับไว้ในการอุปการะ
อาทิ จัดหาอวัยวะ เทียมหรือเครื่องมือสําหรับผู้พิการ มอบเงินพระราชทานรายเดือนแก่

เด็กกําพร้าหรือยากจนสนับสนุนงานมูลนิธิและหน่วยงานอื่นๆ

สนับสนุนงานมูลนิธิและหน่วยงานอื่น ๆ

กิจกรรมระดมทุนหารายได้เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ทรงจัดตั้งโครงการและกิจกรรมสาธารณกุศลในพระดำรินานัปการ อาทิ โครงการ “ถักร้อย-สร้อยรัก” โครงการจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์” การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล

 “จากวันนั้น ถึงวันนี้” “ใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้า” และ “การแสดงสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ตลอดจนโปรดให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล” เพื่อระดม ทุนหารายได้ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ช่องทางร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บริจาคด้วยตนเอง

สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ มูลนิธิจุฬาภรณ์
อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Scan ผ่าน QR Code

Scan ผ่าน QR Code ระบบ E-Donation
จะลดหย่อนภาษีทันที ในนามเจ้าของบัญชี
ไม่ต้องใช้ใบเสร็จ

โอนเงินผ่านบัญชี

ชื่อบัญชี มูลนิธิจุฬาภรณ์
เลขที่บัญชี 026-252296-1
ธนาคารไทยพาณิชย์

สอบถามเพิ่มเติม งานการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697

มูลนิธิจุฬาภรณ์ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการร่วมบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
เพื่อให้สามารถบรรลุสู่เป้าหมายหลักสำคัญคือ

"ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน"

Report broken file
File Broken

profile

We use cookies to improve performance. and good experience using your website. You can study details at Cookies policy and can manage your own privacy by clicking on Settings

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by turning them on/off. Cookies of each category are available on request, except essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary
  Always Active

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Save