การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากในประเทศไทย โดยเน้นที่ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากการสัมผัสสารเคมีก่อมะเร็งจากสิ่งแวดล้อม อาหาร และวิถีชีวิต ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคเหล่านี้สูง การศึกษานี้ยังได้ให้ความสนใจถึงกลไกในระดับโมเลกุลของสารเคมีก่อมะเร็งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเซลล์เพาะเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี ผลการวิจัยจะนำไปสู่การระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและการพัฒนามาตรการเชิงนโยบายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นในการป้องกันและตรวจหาโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้น

แท็ก

แชร์