รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามพระดำริขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ทิวากรพรรณราย ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระดำริฯ ณ บริเวณศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พุทธธรรม      เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ได้รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ฯ ในส่วนต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้น รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

          หลังจากนั้น คณะฯ เดินทางไปโครงการพัฒนาและรวบรวมพันธุกรรมไม้หอมเพื่อการวิจัย ในพื้นที่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โอกาสนี้ รับฟังรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมกับกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ให้ช่วยกันพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระประสงค์ขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
31 มกราคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด