ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการตามพระดำริขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2567

          นายไพบูลย์ ทิวากรพรรณราย ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายเขตต์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ (หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของโครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการตามพระดำริ ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยการกำกับดูแลของสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษฯ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจเช็คเครื่องรีดดินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งผลความก้าวหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษฯ ได้ชี้แนะแนวทาง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเซรามิคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

          ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ ได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และช่วยกันพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนองพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สืบไป

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
30 มกราคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด