ดร.กาญจน์ภพ กัณหะสุต นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2567

            ดร.กาญจน์ภพ กัณหะสุต นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2567 จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567

            โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการบรรยายเดี่ยว (Plenary Lecture) การอภิปรายกลุ่ม (Panel Discussion) และชั้นเรียนย่อย (Master Class) ซึ่งบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

            การเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นโอกาสให้นักวิจัยได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ได้รับคำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด