การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9

(The 9th Princess Chulabhorn International Science Congress)
หัวข้อ ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว :
บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี
ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2567
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีพระดำริให้จัด “การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (The Princess Chulabhorn International Science Congress)” ขึ้น ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ ทุก 4 – 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 เป็นต้นมา

          สำหรับในปี 2567 นี้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

          การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health): บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมี” (The Challenges of One Health: The Roles of Biosciences and Chemistry)

          ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมหรือส่งบทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กันยายน 2567 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://pc9.cri.or.th/ หรือโทรศัพท์  +66 2553 8535 อีเมล [email protected]

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด