ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการตามพระดำริในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

นายไพบูลย์ ทิวากรพรรณราย ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายเขตต์ บุญมี รักษาการผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ (หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการตามพระดำริ ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยการกำกับดูแลของสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพังงา ประกอบด้วย 

·         โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บริเวณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ตำบลเขาพระ อำภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

·         โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

·         โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

·         โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการต่าง ๆ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งผลความก้าวหน้า และประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ก่อนเดินทางกลับ ได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และช่วยกันพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร สนองพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สืบไป 

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด