รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะร่วมประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการฯ และวางแนวทางการบริหารงานศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ร่วมกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ผบ.ทรภ.3) และตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 และโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เดินทางเข้าหารือกับ พลเรือโทสุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (ผบ.ทรภ.3) รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 และคณะฯ ในการร่วมกันกำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 การวางแนวทางการบริหารงานศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ และการกำหนดแผนปฏิบัติงานสำรวจและซ่อมแซมวางทุ่นสำหรับผูกเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังพื้นที่ทะเลอันดามัน ปี 2567 ณ ห้องประชุม ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นาวาเอกเติมพงษ์ ฉลาดธรรม หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ และพันจ่าเอกอดิศร รอดฉวาง เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 และโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนาวาเอกเติมพงษ์ ฉลาดธรรม รักษาการแทนหัวหน้างานโครงการฯ ได้รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ ในส่วนต่างๆ ในโอกาสนี้ ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ทั้ง 2 โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการฯ ต่อไป

           จากนั้น ก่อนเดินทางกลับ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เป็นประธาน  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของราษฎรที่พักอาศัยในโครงการชุมชนบ้านน้ำใส โดยมีนายจตุพล นวลอ่อน หัวหน้าฝ่ายบริหารและประสานงานโครงการพื้นที่ นางสาวกานดา วรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นางสาวดิษฐะพร วรรณศิลปิน หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างและงานทะเบียนครุภัณฑ์ นาวาเอกเติมพงษ์ ฉลาดธรรม รักษาการแทนหัวหน้างานโครงการฯ นางสาวเฉลิมศรี แพใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น นายจุติ ปานรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลลำแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการชุมชนบ้านน้ำใส และราษฎรที่พักอาศัยในโครงการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ครัวเรือน

           สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรที่พักอาศัย  ในโครงการฯ ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ และรับฟังปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎร ณ ศูนย์ประชุม โครงการชุมชนบ้านน้ำใส ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด