ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันพุธที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 11.00 น.

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 1,100 ชุด อาทิ ข้าวหอมมะลิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย ไปมอบแก่  ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รับมอบสิ่งของพระราชทาน       เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในการนี้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มีต่อราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ให้รับทราบ  ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย สืบไป

ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 19 ตําบล ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 7 พัน 6 ร้อยครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 1 หมื่น 9 พันไร่ ขณะนี้ทางจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด