ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ รวม 3 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

    1.1 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานวิจัยเรื่อง ฟ้าทะลายโจร: จากงานวิจัยพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ (Andrographis Paniculata: from Basic to Translational Research) ของห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีผู้ร่วมงานวิจัยประกอบด้วย ดร.เภสัชกรหญิงนุชนาถ รังคดิลก ดร.เภสัชกรหญิงผาณิต ทรงวุฒิ ดร.สุทธิพงษ์ ชูจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจิตต์ พนมวัน ณ อยุธยา ดร.ภรณี ปูรณโชติ ดร.ทวิช สุริโย และนางนันทนิจ ผลพนา 

    1.2 รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ผลงานวิจัยเรื่อง ระบบการเตือนภัยและคาดการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในน้ำเสียชุมชน (Early Warning and Predicting System for COVID-19 Outbreaks Using Wastewater-based Epidemiology) ของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมี ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน เป็นหัวหน้าโครงการ และนักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้ร่วมงานวิจัยประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข และนางสาวมนทกานต์ ศรีสังข์

รางวัลผลงานวิจัยทั้งสองผลงานนี้ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก และรางวัลระดับดี ตามลำดับ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ซึ่งประกาศรางวัลผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 58 ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลระดับดีมาก 10 ผลงาน และรางวัลระดับดี 48 ผลงาน 

2. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน 1 รางวัล จากวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากระบวนการทางเคมีแบบใหม่ที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา การเติมพันธะคู่และปฏิกิริยาการเติมหมู่แอลคิลที่พันธะ C(sp3)-H ที่อยู่ห่างออกไปอย่างจำเพาะเจาะจง (Development of Selective Methods for Remote C(sp3)-H Desaturation and Alkenylation Reactions ) ของ ดร.ปฎล ชื่นตระกูล นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี 

รางวัลวิทยานิพนธ์นี้ เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ซึ่งประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 51 ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลระดับดีมาก 8 ผลงาน และรางวัลระดับดี 43 ผลงาน

ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง EVENT HALL 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

สำนักวิจัย ขอเชิดชูเกียรติ นักวิจัยและคณะนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลทั้งสามรางวัล นับเป็นการทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นแบบอย่างการมุ่งมั่นทำงานวิจัยจนมีผลสำเร็จ ตามพระนโยบายขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด