ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การตรวจจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดนนทบุรี ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์โดยวิธี Microbial Source Tracking (MST)” ได้ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้จากการดำเนินโครงการวิจัย ให้กับ พนักงานของการประปานครหลวง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Meeting Room 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ปัจจุบันแหล่งน้ำจืดในประเทศไทย ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง ด้วยเหตุนี้ การประปานครหลวงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นส่วนหนึ่งของแผนน้ำประปาปลอดภัย (water safety plan) โดยทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากการประปานครหลวง ให้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนนทบุรี ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์โดยวิธี Microbial Source Tracking (MST)” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินการวิจัยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ รัตนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการวิจัยนี้ ทำการศึกษาชนิดของแหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงจังหวัดนนทบุรี ด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ Microbial Source Tracking (MST) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่จำเพาะกับมนุษย์ สุกร และโค เพื่อจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษจากชุมชนและฟาร์มปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ศึกษา จำนวน 6 สถานี รวมถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแลของการประปานครหลวง เป็นระยะเวลา 12 ครั้งครอบคลุมฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก

เมื่อโครงการวิจัยดำเนินการแล้วเสร็จ จึงได้จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานการประปานครหลวง จำนวน 36 ท่าน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข จาก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม และคุณสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 จากการประปานครหลวง ร่วมกล่าวเปิดงาน กิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง หลักการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ระบุแหล่งกำเนิดมลพิษ (Microbial Source Tracking) พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ และจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน

ผลจากโครงการวิจัยนี้ ทำให้ทราบแหล่งกำเนิดมลพิษที่ชัดเจนในเขตแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นแนวทางให้การประปานครหลวงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและวางแผนป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพน้ำดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการวิจัยได้จัดอบรมทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้กับพนักงานการประปานครหลวงเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านการศึกษาเรียนรู้และการวิจัย อันนำไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด