ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จในการประชุมและหารือความร่วมมือกับ Professor Seiji Okada ผู้แทนจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุมและหารือความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และการเรียนการสอนกับ Professor Seiji Okada, Division of Hematopoiesis, Kumamoto University ผู้แทนจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะทรงลงนามข้อตกลงความร่วมมืองานวิจัยและวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ Kumamoto University โดย Professor Seiji Okada ได้ถวายข้อมูลการดำเนินงานด้านงานวิจัยและการเรียนการสอนของ Kumamoto University

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัย ได้นำเสนอการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้านงานวิจัยรวมทั้งผลงานเด่นของสำนักวิจัย


ต่อมาในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 Professor Seiji Okada ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประชุมหารือความร่วมมือการเรียนการสอนกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และในช่วงบ่ายร่วมประชุมหารือ ความร่วมมืองานวิจัยกับผู้บริหารสำนักวิจัย และคณะนักวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย และการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

ภาพการเยี่ยมชมสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ภาพการเยี่ยมชมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด