รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ และ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า โครงการเซรามิค สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการชุมชนบ้านน้ำใส จ.พังงา /โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 จ.พังงา และ โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ จ.พังงา ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และจ.พังงา ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธาน กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ พร้อมด้วย นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายไพบูลย์ ทิวากรพรรณราย ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการเซรามิค โครงการพระดำริใน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยการกำกับดูแลของสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ จากนั้น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิคภายในโรงงานฯ และเครื่องจักรประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตเซรามิค และเครื่องรีดดิน เป็นต้น โดยก่อนเดินทางกลับ ทางคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโรงงานเซรามิค พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึง กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ให้ช่วยกันพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ และเรียบร้อย

ถัดมา วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะฯ เดินทางลงพื้นที่ ใน จ.พังงา เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพระดำริขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 โครงการชุมชนบ้านน้ำใส และโครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ลำดับแรก ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ บริเวณโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ทางคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังรายสรุปผลการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ทั้ง 3 โครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน จากนั้น คณะฯ ทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ภายในโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 ได้แก่ ห้องทรงงานขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องบรรยายสรุป ที่ใช้บรรยายเรื่องราวของโลกใต้ทะเลให้แก่ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าชมภายในศูนย์ฯ และห้องนิทรรศการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ โดยห้องนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเล จัดแสดงปลาและสัตว์ทะเลต่างๆ ในบรรยากาศใต้ทะเลลึก และแผนที่ทางทะเล และเกาะต่างๆ เช่น แผนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เป็นต้น

จากนั้น เดินทางเข้าชม “เรือจุฬาภรณ์ 48” โดยเป็นเรือวางทุ่นจอดเรือป้องกันการทำลายปะการังในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ศ. ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ และพระราชทานชื่อ “จุฬาภรณ์ 48” ปัจจุบัน เรือฯ ยังถูกใช้ในภารกิจในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยจัดอบรมในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี

ถัดมา คณะฯ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการชุมชนบ้านน้ำใส และโครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งอยู่ ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยได้ลงนามในสมุดเยี่ยม ณ อาคารประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากนั้น เข้าเยี่ยมชมอาคารต่างๆ บริเวณโครงการชุมชนบ้านน้ำใส ได้แก่ อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงาน อาคารทรงงาน อาคารห้องสมุด อาคารศูนย์ประชุม อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ อาคารบ้านพักรับรอง อาคารศูนย์อาหาร ห้องรับประทานอาหารเช้า และบ้านพักราษฎร ตามลำดับ

โอกาสเดียวกัน คณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าของโครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ โดยเป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ในท้องถิ่นภาคใต้ และแหล่งอื่นที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัยพัฒนา และปรับปรุงพันธุ์ โดยตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการชุมชนบ้านน้ำใส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับสายพันธุ์ต่างๆ เช่น กล้วยไม้สกุลช้าง พันธุ์ไม้สับปะรดสี และต้นเคราฤาษี เป็นต้น

ก่อนเดินทางกลับ คณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ให้ช่วยกันพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร สนองพระดำริของ ศ. ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สืบไป

สำนักกิจกรรมพิเศษ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 28 กันยายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด