รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 14 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ ทิวากรพรรณราย ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้าของโครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ชมแหล่งปลูกสมุนไพรคุณภาพดีของ จ.สระแก้ว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ตลอดจนการแปรรูป กระบวนการผลิตสมุนไพรแบบครบวงจร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ภายในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หลังจากนั้น ช่วงบ่ายวันเดียวกัน เดินทางเข้าเยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมทั้งลงพื้นที่แปลงปลูกพืชผสมผสาน แปลงนาสาธิต        เพื่อการส่งเสริมเกษตรกร

ทั้งนี้ โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว และโครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร หมู่บ้านทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านทับทิมสยามฯ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกัน ราษฎรในหมู่บ้านฯ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำนักกิจกรรมพิเศษ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด