ประชาสัมพันธ์นักวิจัยได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

ประชาสัมพันธ์นักวิจัยได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

                 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ได้แก่

1. ดร.พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ เป็น นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ
2. ดร.ศานิตย์ ทองเนตร เป็น นักวิจัยชำนาญการ
3. ดร.เบญจมาศ คุ้มครอง เป็น นักวิจัยชำนาญการ
4. ดร.เฉลิมชัย อาจประดิษฐ์ เป็น นักวิจัยชำนาญการ
5. นางสาวธันยนันท์ วัชรธัญญฉัฐ เป็น นักวิจัยชำนาญการ