สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ภาพผลการปฏิบัติงานโครงการพิเศษประจำปี 2564 จำนวน 11 โครงการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เช่น โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และโครงการทับทิมสยาม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และยังเป็นการจำกัดการบุกรุกทำลายป่าไม่ให้เพิ่มมากขึ้น และนำพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติให้ดำรงอยู่เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ อีกทั้งยังช่วยเหลือราษฎรในประเทศที่ประสบภัยต่าง ๆ ยิ่งนับวันทวีความรุนแรง และหลากหลายมากยิ่งขึ้น

การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนั้น สำนักกิจกรรมพิเศษได้ดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ และเป็นต้นแบบของการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้งเป็นโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยามและหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา และขยายไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ ดังนี้

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด