สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คว้าอันดับ 1 ผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences) ใน Nature Index

                Nature Index เป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพงานวิจัย เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยจัดอันดับประเทศและสถาบันต่างๆ ที่ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของแต่ละสาขา มีจำนวนทั้งสิ้น 82 วารสาร โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Sciences) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) เคมี (Chemistry) และ วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences)

                สำหรับ ปี พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีบทความวิจัยตีพิมพ์เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม (Earth & Environmental Sciences) จากการจัดอันดับค่าดัชนี Nature Index ตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในบทความวิจัย หรือ share

                นอกจากนี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ยังติด 1 ใน 10 อันดับสูงสุดของสถาบันไทยที่มีผลงานวิจัยคุณภาพรวมทุกสาขาวิชา ในฐานข้อมูลของ Nature Index โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศด้วย

                บทความวิจัยตีพิมพ์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับนี้ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย วารสาร Water Research วารสาร Nature Communications และวารสาร Angewandte Chemie International ซึ่งมีค่าดัชนีผลกระทบของวารสารหรือ Journal Impact Factor ปี 2020 เท่ากับ 11.24 14.919 และ 15.34 ตามลำดับ

 

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
23 กุมภาพันธ์ 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด