น้ำพระทัย…ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร

จากสถานการณ์โรคระบาดในสุกร และมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคฯ ในประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งรายเล็กและรายย่อย และประชาชนที่ต้องรับภาระค่าครองชีพสูงขึ้น จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ โดยทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 11.00 น.
พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน
ณ จังหวัดราชบุรี จำนวน 200 ชุด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.
พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน ณ จังหวัดราชบุรี จำนวน 200 ชุด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 14.00 น.

พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน
ณ จังหวัดนครปฐม จำนวน 200 ชุด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน ณ จังหวัดนครปฐม จำนวน 200 ชุด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา 11.00 น.

พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน
ณ จังหวัดสระบุรี จำนวน 200 ชุด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.
พิธีเชิญกล่องยังชีพพระราชทาน ณ จังหวัดสระบุรี จำนวน 200 ชุด

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
24 มกราคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด