นักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล Japan International Award 2020 for Young Agricultural Researchers (Japan Award) จาก the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Novel microbial tools to distinguish fecal pollution sources from livestock for effective agricultural watershed management” รางวัลวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง โดยคัดเลือกจากนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศกำลังพัฒนา

ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยกลุ่มแบคทีเรีย กรณีศึกษา ลุ่มน้ำท่าจีน” ซึ่งมี ดร.ขวัญรวี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งานวิจัยประกอบด้วยการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารพันธุกรรมที่จำเพาะกับระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร และโค เพื่อเป็นดัชนีบ่งชี้แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ (microbial source tracking markers) โดยการใช้เทคนิคการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสเชิงปริมาณ (quantitative polymerase chain reaction; qPCR) ของแบคทีเรียไร้อากาศในกลุ่ม Bacteroidales จากนั้น ทำการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์ดัชนีระบุแหล่งกำเนิดในบริเวณแม่น้ำท่าจีน โดยเก็บตัวอย่างจาก 12 สถานี ครอบคลุมระยะทาง 325 กิโลเมตร ตลอดลำน้ำท่าจีน และทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 4 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจวิเคราะห์ไวรัสของแบคทีเรียเอ็นเทอโรคอคคัส (bacteriophage infecting Enterococcus faecalis) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นก่อนหน้านี้ มาใช้ประกอบในการระบุแหล่งกำเนิดมลพิษจากชุมชนด้วย

โครงการวิจัยดังกล่าว จึงเป็นการศึกษาที่ครบวงจรและครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาเทคนิคในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริงในพื้นที่ โดยผลของข้อมูลการระบุแหล่งปล่อยมลพิษน้ำเสียจากชุมชนและฟาร์มปศุสัตว์ที่แม่นยำ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ถูกต้อง และใช้ประกอบการจัดการคุณภาพน้ำในระดับลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำที่มีกิจกรรมทางการเกษตรควบคู่กับการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนประชาชน

Certificate of Commendation 

ข้อมูลงานวิจัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก

(1) Chyerochana, N., Kongprajug, A., Somnark, P., Kampaengthong, P. L., Mongkolsuk, S., & Sirikanchana, K. (2020). Distributions of enterococci and human-specific bacteriophages of enterococci in a tropical watershed. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 226(113482), 1–9.

(2) Kongprajug, A., Chyerochana, N., Somnark, P., Kampaengthong, P. L., Mongkolsuk, S., & Sirikanchana, K. (2019). Human and animal microbial source tracking in a tropical river with multiple land use activities. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 222, 645–654.

(3) Somnark, P., Chyerochana, N., Mongkolsuk, S., & Sirikanchana, K. (2018). Performance evaluation of Bacteroidales genetic markers for human and animal microbial source tracking in tropical agricultural watersheds. Environmental Pollution, 236, 100–110.

รายละเอียดรางวัลผลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.affrc.maff.go.jp/kokusaikenkyu/japan_award_201113.htm

ข้อมูลงานวิจัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก

(1) Chyerochana, N., Kongprajug, A., Somnark, P., Kampaengthong, P. L., Mongkolsuk, S., & Sirikanchana, K. (2020). Distributions of enterococci and human-specific bacteriophages of enterococci in a tropical watershed. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 226(113482), 1–9.

(2) Kongprajug, A., Chyerochana, N., Somnark, P., Kampaengthong, P. L., Mongkolsuk, S., & Sirikanchana, K. (2019). Human and animal microbial source tracking in a tropical river with multiple land use activities. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 222, 645–654.

(3) Somnark, P., Chyerochana, N., Mongkolsuk, S., & Sirikanchana, K. (2018). Performance evaluation of Bacteroidales genetic markers for human and animal microbial source tracking in tropical agricultural watersheds. Environmental Pollution, 236, 100–110.

รายละเอียดรางวัลผลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.affrc.maff.go.jp/kokusaikenkyu/japan_award_201113.htm

29 ธันวาคม 2563

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด