บทความวิจัยได้รับการคัดเลือกในโครงการ ACS Editors’Choice โดย สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS)

บทความวิจัยเรื่อง “Integrated multivariate analysis with nondetects for the development of human sewage source-tracking tools using bacteriophages of Enterococcus faecalis” ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายเบญจรงค์ วังคะฮาด นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Environmental Science & Technology ของสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของวารสารเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

โดยบทความดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความวิจัยดีเด่นในโครงการ ACS Editors’ Choice จากการคัดเลือกบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ลงวารสารในเครือสำนักพิมพ์ ACS ทั้งสิ้น 57 วารสาร จากการได้รับรางวัลนี้ ทำให้ได้รับการตีพิมพ์แบบ open access โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และภาพผลงานได้ขึ้นปกวารสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเผยแพร่ภาพผลงานในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวด้วย

วารสาร Environmental Science & Technology เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานในด้านสหวิทยาการด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 มีค่าดัชนีวารสาร Impact Factor ปี 2015 เท่ากับ 5.393 โดยได้รับการจัดอยู่ในควอไทล์ (Quartile) ที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีค่า Impact factor สูงสุด 25% แรกของวารสารทั้งหมดในกลุ่มเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม และการแพทย์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดผลงานได้ที่ http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.6b04714 และรับชมภาพเคลื่อนไหวได้ที่ http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acs.est.6b04714

25 มกราคม 2560

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด