รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจากวุฒิสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการประดิษฐ์ คิดค้น และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

โดยในปี 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ และคณะ ได้รับรางวัลประเภทภาครัฐจากผลงาน “ผลกระทบของการได้รับสารก่อมะเร็งที่เป็นมลพิษในอากาศต่อสุขภาพของประชากร” และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ และคณะ ได้รับรางวัลจากผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารสกัดจากเมล็ดลำไย”

        สำหรับในปี 2556 นี้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณอีกเช่นกัน จากผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ และคณะ เรื่อง “การวิจัยบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่างา” โดยได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

ลง ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด