ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ และ ดร.นพพร ทัศนา ได้รับรางวัล 2012 Asian Core Program Lectureship Award

ดร.พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ และ ดร.นพพร ทัศนา นักวิจัยชำนาญการ ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล 2012 Asian Core Program Lectureship Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-6) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2554 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยรางวัลนี้นักวิจัยทั้งสองท่านจึงได้รับเชิญพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเป็นวิทยากรและเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิก ดังนี้
City University of Hongkong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เชิญ ดร.พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ ไปเป็นวิทยากรและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2555
National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน ได้เชิญ ดร.นพพร ทัศนา ไปเป็นวิทยากรและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2555
Pohang University of Science and Technology ประเทศเกาหลีใต้ ได้เชิญ ดร.นพพร ทัศนา ไปเป็นวิทยากรและเยี่ยมชม Ewha Womans University, Korea Advanced Institute of Science and Technology และ Pohang University of Science and Technology ในระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2556
ACP Lectureship Awards เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ Asian Core Program (ACP): Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เดินทาง ( lectureship tour) ไปเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย และแสวงหาความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ในประเทศสมาชิกของโครงการ (ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง และสิงคโปร์) เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศเจ้าภาพ ทั้งนี้ คณะผู้แทนของแต่ละประเทศจะทำการคัดเลือกผู้รับรางวัล ACP Lectureship Awards ที่จะเดินทางมายังประเทศของตน โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย หรือโปสเตอร์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ในการประชุม The International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA) แต่ละครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด