สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการประกันคุณภาพ ในระดับ Full Accreditation จากหน่วยงานประกันคุณภาพนานาชาติ AAALAC International

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุง หน่วยสัตว์ทดลอง เพื่อขอรับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานประกันคุณภาพนานาชาติ (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International – AAALAC International) เมือง Frederick รัฐ Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบและจัดการเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของการใช้สัตว์ทดลอง (Institutional Animal Care and Use Committee – IACUC) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

AAALAC International ให้การประกันคุณภาพแก่องค์กร สถาบันหรือสถานศึกษาต่างๆ ที่ใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย การสอนหรือการทดลองต่างๆ การได้รับการประกันคุณภาพเป็นตัวชี้วัดว่า สถานที่นั้นๆ มีการดูแลและใช้สัตว์ทดลองอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก การได้รับการประกันคุณภาพยังหมายถึงว่า งานค้นคว้าทดลองต่างๆ ของสถาบันแห่งนั้นมีประสิทธิภาพสูง เป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นที่จะให้งานดูแลและใช้สัตว์ทดลอง (ประเภทสัตว์กัดแทะ คือหนู) ของสถาบันฯ มีมาตรฐานสูงสุดระดับนานาชาติ คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการเรื่องการดูแลและใช้สัตว์ทดลอง ตลอดจนดำเนินงานด้านอื่นๆ อีกเป็นลำดับ อาทิเช่น จัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุงภายในอาคารสัตว์ทดลอง และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำอาคารสัตว์ทดลอง เป็นต้น

คณะกรรมการฯ ได้ยื่นขอรับการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 คณะผู้ตรวจประเมินจาก AAALAC International ได้เดินทางมาตรวจประเมิน ณ สภาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ตรวจไม่พบข้อบกพร่องสำคัญที่ขัดกับหลักการขององค์กร แต่ได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร AAALAC International เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้ หน่วยสัตว์ทดลองของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการประกันคุณภาพ ในระดับ Full Accreditation ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของหน่วยงานใหม่ที่ยื่นขอการรับรอง หน่วยงานสัตว์ทดลองของสถาบันฯ จึงเป็นหน่วยงานของไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพนี้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยสัตว์ทดลอง (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ หน่วยงานสัตว์ทดลอง (Laboratory Animal Unit)

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด