Recent Advances in the TotalSynthesisof theTetrahydroisoquinolineAlkaloids(2002−2020)

20 Sep 2023
0

Recent Advances in the TotalSynthesisof theTetrahydroisoquinolineAlkaloids(2002−2020)

Kim A, Ngamnithiporn A, Du E, Stoltz M

Chem Rev. 2023;123(15):9447-9496.

Tags

Share this

Related Posts

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล  น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม  น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์  ฉิมน้อย  องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารรวมของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและน้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001093 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

Recent Posts