การประชุม Site Visit หน่วยงาน

26 มิ.ย. 2567
3

การประชุม Site Visit หน่วยงาน ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผศ.ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และคณะ ในการลงพื้นที่โครงการ Site visit หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ววน.  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณที่นำไปสู่การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

          ในที่ประชุม คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ววน. รวมถึงนักวิจัยได้ร่วมเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย พร้อมทั้งนำชมผลงานเด่นและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการทำวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ดังกล่าว  

ฝ่ายบริหารกลาง สำนักบริหาร

วันที่ 25 มิถุนายน 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด