องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

18 มิ.ย. 2567
2

                      ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และอาสาสมัครด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำความรู้ที่ถูกต้องไปขยายผล อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

                      โอกาสนี้ โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567

                      ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ Game Base Learning เป็นสื่อในการอบรม ตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชน

                      โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชน รวมผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน

                      จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ ด้วยการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันประชากรสุนัขและแมว จำนวน 2,194 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว จำนวน 247,201 ตัว นอกจากนี้ มีการจัดการฝึกอบรมให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวน 155 คน ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
18 มิถุนายน 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด