รวมใจถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

03 พ.ค. 2567
1

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชันษา 40 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงใช้พระปรีชาสามารถ และพระทัยที่มุ่งมั่นในการประกอบพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะ พระพุทธศาสนา ตลอดจนทรงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ “ซแรย์ อทิตยา” ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรไทย มาปรับใช้ในการทำการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
3 พฤษภาคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด