โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

26 เม.ย. 2567
4

          ด้วยพระเมตตาและพระปณิธานมุ่งมั่นของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของปวงชนชาวไทยและสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง โดยทรงเป็นองค์ผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ”   ที่ทรงมีพระประสงค์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว โดยทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งทรงให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ ต่อการจัดการฝึกอบรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้แทนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องไปขยายผลถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป  จึงโปรดให้ ดร.ฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน การจัดการปัญหาสัตว์ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Application เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 150 คน  ซึ่งผลของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วม นอกจากจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในอนาคตด้วย

          ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี นับเป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ซึ่งมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 163,216 ตัว ผ่าตัดทำหมันไปแล้ว จำนวน 1,657 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 160,997 โดส และได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 67 ราย นอกจากนี้ ยังมีศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 2 แห่ง คือ แห่งแรกเป็นส่วนของภาคเอกชน ในตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ และแห่งที่สองเป็นของภาครัฐ ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

          นับเป็นความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ที่ทรงวางรากฐานของการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน และสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัด ด้วยการรณรงค์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบวงจร เพื่อให้คนและสัตว์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
26 เมษายน 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด