โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

21 มี.ค. 2567
8

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ที่โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการตลอดจน ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมจากการปฏิบัติจริง ผ่านการดำเนินกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Application เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย การสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขกัด ข่วน และเลียบาดแผล  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้เกมเป็นฐานในการแข่งขันตอบคำถาม และ การให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าผ่านการใช้ระบบสารสนเทศ EDURA  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนในชุมชน รวมประมาณ 180 คน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการระดมพลังทางสังคมเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสร้างพื้นที่ในชุมชนให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีจำนวนประชากรสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 206,673 ตัว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน 203,128 ตัว และผ่าตัดทำหมัน 5,118 ตัว นอกจากนี้ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าแก่ อาสาปศุสัตว์ จำนวน 317 คน  สำหรับในปีงบประมาณ 2567 มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อผลักดันให้เป็นอำเภอที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอวัดเพลง

นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม สนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงวางรากฐานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน และสรรพสัตว์ ด้วยการรณรงค์ขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
20 มีนาคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด