ดร.อรภัทร์ งามนิธิพร นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30

            ดร.อรภัทร์ งามนิธิพร นักวิจัยชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ N-Heterocycles ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพแบบยั่งยืน (Development of a Sustainable Preparation of Biologically Active N-Heterocycles) จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) โดยพิธีมอบทุนรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2567
ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพมหานคร

รางวัลทุนนี้ นับเป็นการสนับสนุนนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด