องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

20 ก.พ. 2567
6

        ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

        สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวข้อโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การใช้ Application เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน

        ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญในการรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในระดับท้องถิ่น โดยทรงเป็นองค์ผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” นับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2560 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เพื่อให้คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และทรงมีพระประสงค์ให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
20 กุมภาพันธ์ 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด