องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย

31 ม.ค. 2567
1

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายชลิต มานิตยกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

          โครงการดังกล่าว จัดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการต่าง ๆ อาทิ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ การติดตามความก้าวหน้าและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ Game Base Learning เป็นสื่อในการอบรม ตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมประมาณ 200 คน

          ทั้งนี้ จังหวัดเลย ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” โดยมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 47,927 ตัว ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 1,046 ตัว นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 แห่ง และอาสาปศุสัตว์ 160 ราย เพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน รวมถึงรู้จักวิธีบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  สนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
30 มกราคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด