สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย/พัฒนาที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานตามหลักการ

          สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามหลักการ OECD GLP จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

          การที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตามหลักการ OECD GLP จะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น

          สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สามารถให้บริการ การทดสอบประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามขอบข่าย ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ อาหารฟังก์ชัน โดยในเบื้องต้นให้บริการการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก (Acute oral toxicity) OECD 420 และ 423

ผู้ที่สนใจรับบริการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cri.or.th/th/non-clinical-glp-th-2/

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด