องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตาก

21 ธ.ค. 2566
9

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

          สำหรับ โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในการจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีการบรรยายทางวิชาการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Application ให้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 180 คน

          จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดตาก มีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 127,290 ตัว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 133,410 โดส ผ่าตัดทำหมันจำนวน 1,817 ตัว ตลอดจนดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 68 แห่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
21 ธันวาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด