ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาเคมี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 พ.ย. 2566
1

          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงอุทิศพระองค์และพระปรีชาญาณเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อประชาชน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังเห็นได้จากการที่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2530 โดยมีพระประสงค์เพื่อเป็นแหล่งระดมสติปัญญาของนักวิชาการที่มีศักยภาพสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางเคมี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการที่ก้าวหน้า

          ด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ทรงได้รับรางวัล Albert Einstein Gold Medal ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบุคคลตัวอย่างทางวิชาการ และการส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์ โดยทรงเป็นบุคคลที่ 3 ของโลกและเป็นนักวิทยาศาสตร์สตรีพระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้  อีกทั้งทรงได้รับรางวัล Windaus Medal ด้านอินทรีย์เคมีจากสมาคมเคมีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยและงานวิชาการ ในด้านอินทรีย์เคมี ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าของสาขาวิชาอินทรีย์เคมีเป็นอย่างมาก

          ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาเคมี) ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติคุณ ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระปัญญาธิคุณ เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยเคมี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ อันเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและรอบด้านสืบไป 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
30 พฤศจิกายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด