ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัล นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566

          ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ส.น.ร.)  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเรียนทุนฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังตั้งใจ สามารถริเริ่มหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร สังคม หรือประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประวัติในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ และมีความประพฤติดี โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) อาคาร C ห้อง Synergy Hall กรุงเทพมหานคร

        รางวัลนี้ นับเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนฯ ที่มีผลงานและความประพฤติดีเด่น และเพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุนฯ รุ่นใหม่ ในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะสืบไป 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด