การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Video Conference

01 ก.ย. 2566
1
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ โปรดให้ ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม R117 ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ตลอดจนเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ภายใต้ระเบียบวาระการประชุมในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565 ที่เสนอกระทรวงมหาดไทย การขึ้นทะเบียน/จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ การดำเนินงานการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ในการจัดซื้อรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือสัตวแพทย์ การดำเนินการจัดวางระบบการลดหย่อนภาษีผ่านระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของกรมสรรพากรในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์
มูลนิธิจุฬาภรณ์ ยังคงดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
1 กันยายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด