โครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

19 ก.ค. 2566
0

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ดร.ฐากูร พานิช รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติงานจริง ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย สำหรับจังหวัดสุโขทัย ได้มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ อาทิ ความก้าวหน้าและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ และระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในการจัดการสุนัขจรจัด ช่องทางการเข้าถึงสื่อเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยเทคนิคการจัดการการเรียนรู้โรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ Game Base Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน และยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Application เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย อันเป็นการระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ฝึกสอนสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชน เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 150 คน

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย นับเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ มีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 158,502 ตัว ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันไปแล้ว 2,322 ตัว รวมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาปศุสัตว์ ในด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 80 คน โดยในปี 2566 สำนักงานปศุสัตว์ ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ในระดับท้องถิ่นเป็นเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเร็ว อันเป็นการสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
19 กรกฎาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด