ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ไร้บ้าน และรณรงค์ขจัดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

14 ก.ค. 2566
0

ด้วยพระเมตตาของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ และยังครอบคลุมไปถึงสัตว์จรจัดทั้งหลายที่เจ็บป่วยและไร้บ้านให้ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง อีกทั้งทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชน และ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัข ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต

โอกาสนี้ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2566 โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และจังหวัดชลบุรี ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่ประสบปัญหาสุนัขจรจัดเล็ดลอดเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตการบิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบิน และเป็นอันตรายต่อการขึ้น-ลงของอากาศยาน

ทั้งนี้ ทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงมีพระดำริให้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ศูนย์การวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ผนึกกำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาสุนัขในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปรดให้นำสุนัขจรจัดไร้บ้านเหล่านี้ที่ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจากทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในเบื้องต้นแล้ว ไปดูแลต่อเนื่องที่ ศูนย์พักพิงสุนัขไร้บ้านนครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ขณะเดียวกัน การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของระดับท้องถิ่น จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญ โดยได้พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เฝ้า เพื่อรับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 โดส สำหรับนำไปฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โอกาสนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัข ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ” จากนั้น ทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคต่าง ๆ ที่พบในสุนัข อาทิ ภาวะมดลูกอักเสบ เนื้องอกบริเวณผิวหนัง ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ มีการจัดฝึกอบรมถึงมหันตภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความตระหนักรู้ในเชิงป้องกันถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลสัตว์เลี้ยงและควบคุมโรคอย่างจริงจัง สืบสานตามพระปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบและถูกวิธี

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานสนองพระดำริฯ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ไร้บ้านในพื้นที่ โดยในปี 2566 ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี มีเป้าหมายดูแลสุขภาพสัตว์จำนวน 10,000 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ 98 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว 7,900 ตัว  โดยตลอดระยะเวลาการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคมนี้ มีสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไร้บ้านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมจำนวน 541 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมัน รวมจำนวน 773 ตัว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
14 กรกฎาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด