ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

22 พ.ค. 2566
0

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับการใช้ Application ระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสู่โรงเรียนและชุมชน จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ รวมประมาณ 150 คน

จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงบริหารจัดการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวม 214,895 ตัว และได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันไปแล้วรวม 1,596 ตัว และมีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อสร้างเครือข่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 1,157 ราย ครอบคลุมใน 8 อำเภอของพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมจัดสถานที่พักพิงสัตว์เทศบาลนครระยอง ที่สามารถรองรับสุนัขได้ถึง 300 ตัว นับเป็นความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนตามพระปณิธานฯ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สำนักประธานสถาบัน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด