ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566

28 มี.ค. 2566
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระกรณียกิจนานัปการทั้งด้านงานวิจัย งานวิชาการ งานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการการรักษาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้มีการจัดกิจกรรมสัญจรอย่างครบวงจรในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีของสัตว์ ในนามหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยมีการออกหน่วยให้บริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566

การนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ และโรงพยาบาลในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ สนองพระปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไม่หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ มีการให้บริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน รวมถึงบริการด้านทันตกรรม เช่น ตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน เป็นต้น ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ โรคระบบกระดูกและข้อ ระบบทางเดินหายใจ และ โรคระบบไหลเวียนโลหิต โดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการตรวจรักษาทั้ง 2 วันนี้ รวม 256 ราย

นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทย ดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบและถูกวิธี

ขณะเดียวกัน การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของระดับท้องถิ่น จะต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนั้นการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญยิ่ง โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระวโรกาสให้ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่เฝ้า เพื่อรับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับนำไปฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสัตว์จรจัดในพื้นที่สาธารณะของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

จากนั้น ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน และพระราชทานป้ายคล้องคอสุนัข ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ได้รับวัคซีนและจัดอยู่ในกลุ่มปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว พร้อมทั้งทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ผ่าตัดทำหมันและรักษามดลูกอักเสบให้กับสุนัข ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ครบครันด้วยเครื่องมือทางการสัตวแพทย์คุณภาพสูง เพื่อให้การผ่าตัดทำหมันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศอย่างยั่งยืน โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 143 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 156 ตัว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 28 มีนาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด