องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ในพื้นที่จังหวัดตราด วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566

18 มี.ค. 2566
0

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ณ ห้องประชุมโรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สำหรับการจัดกิจกรรมในจังหวัดตราดครั้งนี้ นับเป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าฝึกอบรม รวม 150 คน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการบรรยายทางวิชาการ การฝึกใช้ Application เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการระดมความคิดเห็น เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปถ่ายทอดขยายผลสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญและทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศอย่างยั่งยืน โดยทรงเป็นองค์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการดำเนินงานภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกที่ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปภายในปี พ.ศ. 2573 อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
วันที่ 23 มีนาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด