ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2566 เวลา 15.00 น.

25 ม.ค. 2566
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชาเตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง เป็นผู้แทนประชาชนร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความหนาวเย็นต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง รวมถึงมีที่ราบสูง สลับกับที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มต่ำ ซึ่งในฤดูหนาวจะได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นทุกปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม และจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวพบว่ามีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และ ผู้มีรายได้น้อยยังมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังคงมีความต้องการเพิ่มเติมในบางแห่งที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 25 มกราคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด