ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.สุพรรณา เตชะสกุล และศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2566 จาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

       สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมในพระองค์ และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ และศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2566 จาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

      รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีผลงานดีเด่น ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอุทิศตนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง

      ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักวิจัย ซึ่งมีผลงานวิจัยดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีผลงานเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป


แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด