สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

02 ธ.ค. 2565
0

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จาก วัดเทวสุนทร จำนวน 10 รูป
ณ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

จากนั้น เป็นการประกอบพิธีถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศถวายเป็น พระราชกุศล ภายในห้องคอนเวนชั่น ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชทานแนวพระราชดำริให้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในระดับรากหญ้าทั่วประเทศ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริมาพระราชทานเป็นแนวพระนโยบายในการขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดมา ทั้งการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข รวมถึงด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัย งานวิชาการ งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมุ่งมั่นประกอบพระกรณียกิจพร้อมสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นคุณูปการต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด