ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565

14 พ.ย. 2565
0

จากการที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นหนึ่งในพระภารกิจสำคัญที่ทรงปฏิบัติเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งของประชาชน และสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตว์จรจัดให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ ที่จะให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2573

ในการนี้ ทรงเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยโปรดให้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้คำปรึกษา และบริการทันตกรรม รวมถึงแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม และครอบแก้ว ซึ่งการให้บริการประชาชนเริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค และการจ่ายยาตามอาการของโรค โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่พบส่วนใหญ่ เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบจักษุ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ มีจิตอาสาในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นพร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม ความมุ่งมั่น โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียม

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โปรดให้จัดกิจกรรมสัญจรเต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ จำนวน 500 โดส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

พร้อมกันนี้ ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ภายในมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 286 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันรวม 253 ตัว

ด้วยพระกรณียกิจที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดทั้งหลายในพื้นที่ที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด