คณะผู้ประเมินโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาชีววัตถุ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ของแผนงานวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาชีววัตถุและยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาชีววัตถุ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อประกอบการประเมินโครงการวิจัยของสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ และดร.เฉลิมชัย อาจประดิษฐ์ นักวิจัยชำนาญการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาชีววัตถุและยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ และพาคณะเยี่ยมชม ชมห้องปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ชั้น 6 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ศูนย์วิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ มีเป้าหมายการวิจัยและประยุกต์ใช้งานวิจัยสู่การพัฒนายาชีววัตถุ เสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัยยาของชาติ จึงเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากผู้ประเมินในครั้งนี้
ภาพการเยี่ยมชม

ภาพการเยี่ยมชม

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด