พระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสรรพสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

25 ต.ค. 2565
0

ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนางานด้านการสาธาณสุขของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเอาพระทัยใส่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และทรงพระวิริยอุตสาหะ บำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชน และประเทศชาติเสมอมา ดั่งการเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 ถือเป็นการณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด

สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมทั้งให้บริการแพทย์แผนไทย แผนจีน รักษาฟื้นฟูด้านกายภาพบำบัด และบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยทีมแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัคร พอ.สว.อื่น ๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ มีประชาชนเข้ารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทาน รวม 552 คน โรคที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 500 โดส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่อไป โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวไป เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมัน รวม 223 ตัว อันเป็นการควบคุมประชากรสัตว์ในพื้นที่ โดยเฉพาะสัตว์จรจัด ช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

พร้อมกันนี้ ทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่บูรณาการความร่วมมือจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ซึ่งทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขแต่ละตัวอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต รวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างดำเนินการผ่าตัด

สำหรับการดำเนินกิจกรรมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในส่วนของท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ด่านกักกันสัตว์เชียงราย หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงหมออานนท์ ตลอดจนกำลังพลมลฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันปฏิบัติงานสร้างพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมสัญจรอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน เพื่อการดูแลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ได้มีการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน รวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ดั่งน้ำพระทัยที่ได้ไหลรินมาสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 25 ตุลาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด