ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 ก.ย. 2565
0

วันนี้ (14 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ได้กราบทูลถวายรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมฯ ที่สำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2565 การดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและระงับอุบัติภัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ งบประมาณปี 2566 เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 โดยได้พระราชทานพระนโยบายให้มีการนำความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอันเป็นหัวใจหลักสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และยังรวมถึงโรคภัยอื่นๆ เพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน และรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตลอดระยะเวลา 35 ปี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้น้อมนำพระปณิธานขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานวิจัย งานวิชาการ และงานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ขับเคลื่อนดำเนินงานอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติจนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 14 กันยายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด